Ogólne Warunki Umowy

Ogólne warunki umowy CAPTRON Electronic GmbH
(obowiązuje od marca 2019 r.)

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki umowy („OWU”) mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych między CAPTRON Electronic GmbH z siedzibą w Olching („Sprzedawca”) a klientami sprzedawcy („Kupujący”), o ile kupującymi są przedsiębiorcy (§ 14 Kodeksu Cywilnego), osoby prawne na podstawie prawa publicznego lub fundusze specjalne na podstawie prawa publicznego. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie w szczególności do umów sprzedaży i/lub dostawy rzeczy ruchomych („towarów”) oraz świadczenia usług przez sprzedawcę, niezależnie od tego, czy sprzedawca sam wytwarza towary, czy kupuje je od dostawców (sekcje 433, 651 Kodeksu Cywilnego).

1.2 W odpowiedniej wersji OWU mają również zastosowanie jako umowa ramowa dla przyszłych umów sprzedaży i dostawy towarów i / lub świadczenia usług z tym samym nabywcą, nawet bez konieczności odnoszenia się przez Sprzedawcę do ważności OWU w każdym indywidualnym przypadku.

1.3 Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki kupującego stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie zgodził się na ich ważność. Ten wymóg zgody ma zastosowanie w każdym przypadku, na przykład, nawet jeśli sprzedawca bezwarunkowo wykonuje dla niego dostawę i / lub usługę, zgodnie z warunkami kupującego.

1.4 Prawnie istotne oświadczenia i powiadomienia, które kupujący musi złożyć sprzedawcy po zawarciu umowy, w szczególności terminy, powiadomienia o wadach, oświadczenie o odstąpieniu lub zmniejszeniu, muszą być wyrażone na piśmie, pod rygorem nieważności. Formularz tekstowy (§ 126b Kodeksu Cywilnego) jest wystarczający do spełnienia wymogu formy pisemnej.

2. Oferta i zawarcie umowy

2.1 Wszystkie oferty sprzedawcy nie są wiążące i wymagają potwierdzenia, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony okres akceptacji.

2.2 Zamówienie towarów przez kupującego jest uważane za wiążącą ofertę umowną, którą sprzedawca może zaakceptować w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez sprzedawcę, pod warunkiem, że zamówienie nie spowoduje innego terminu przyjęcia. Akceptacji można dokonać na piśmie, potwierdzając zamówienie sprzedającego lub dostarczając towar kupującemu.

2.3 Sprzedawca zastrzega własność i/lub prawa autorskie do wszystkich przedstawionych przez niego ofert i kosztorysów, a także rysunków, ilustracji, arkuszy danych, danych 3D, obliczeń, broszur, katalogów, modeli, narzędzi i innych dokumentów oraz pomocy udostępnionych kupującemu. Bez wyraźnej zgody sprzedawcy, kupujący nie może udostępniać takich przedmiotów ani ich treści stronom trzecim, ujawniać ich, wykorzystywać ich samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich ani powielać. Na żądanie sprzedającego musi on zwrócić te elementy w całości sprzedającemu i zniszczyć wszelkie kopie, które mogły zostać sporządzone, jeśli nie są już potrzebne w toku zwykłej działalności gospodarczej lub jeżeli negocjacje nie prowadzą do zawarcia umowy.
 

3. Czasy dostawy, opóźnienia dostawy

3.1 Terminy dostaw i/lub usług obiecane przez sprzedawcę są jedynie przybliżone, chyba że ustalony termin został wyraźnie uzgodniony. Jeśli wysyłka została uzgodniona, terminy i daty dostawy odnoszą się do czasu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi trzeciemu odpowiedzialnym za transport.

3.2 Sprzedawca może - bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z opóźnienia kupującego - zwrócić się do kupującego o przedłużenie terminów dostaw i usług lub o przesunięcie terminów dostaw i usług o okres, w którym kupujący nie wywiąże się ze zobowiązań umownych wobec sprzedającego.

3.3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia i/lub świadczenia usług lub za opóźnienia w dostawie lub świadczeniu usług, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zakłóceniami operacyjnymi, wojną, strajkiem lub opóźnieniem dostarczenia sprzedawcy spowodowanym przez dostawcę, jeśli sprzedawca zawarł przystawną transakcję zabezpieczającą, ani sprzedawca, ani dostawca nie ponosi winy lub sprzedawca nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia w indywidualnych przypadkach. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o wystąpieniu takiego zdarzenia. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub realizację przez sprzedawcę, a przeszkoda jest nie tylko tymczasowa, sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy; sprzedawca niezwłocznie zwróci zapłatę wcześniej uiszczoną przez kupującego. W przypadku tymczasowych przeszkód czasy dostawy są wydłużone lub terminy dostaw są przesunięte o okres przeszkody; sprzedawca poinformuje kupującego o przewidywanym nowym terminie dostawy lub nowej dacie dostawy.

3.4 Opóźnienie sprzedawcy zawsze wymaga przypomnienia od kupującego. Jeśli sprzedawca zalega z dostawą, kupujący może żądać zryczałtowanej rekompensaty za opóźnione szkody w wysokości 0,5% ceny netto (wartości dostawy) za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale łącznie nie więcej niż 5% wartości dostawy towarów dostarczonych z opóźnieniem. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że kupujący nie poniósł żadnych szkód lub jedynie znacznie mniej szkód niż powyższa stawka ryczałtowa.

3.5 Prawa kupującego zgodnie z sekcją 10 niniejszych OWU i prawami sprzedawcy, w szczególności w przypadku wyłączenia obowiązku świadczenia usługi (np. z powodu niemożności lub nieuzasadnionego wykonania usługi i/lub późniejszego wykonania) pozostają nienaruszone.
 

4. Dostawa, miejsce wykonania, wysyłka, przeniesienie ryzyka, akceptacja

4.1 Dostawy są dokonywane pod adresem sprzedającego w 82140 Olching, gdzie znajduje się miejsce wykonania. Na życzenie, towary zostaną wysłane na koszt kupującego do innego miejsca docelowego (zakup wysyłkowy). O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, sprzedawca jest uprawniony do określenia rodzaju przesyłki (w szczególności firmy transportowej, trasy wysyłki, opakowania).

4.2 Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych, jeżeli kupujący może skorzystać z częściowej dostawy w ramach celu umownego, dostawa pozostałych zamówionych towarów jest zapewniona, a kupujący nie ponosi żadnych znaczących dodatkowych robót ani kosztów.

4.3 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego zniszczenia towaru przechodzi na kupującego najpóźniej w momencie przekazania towaru. W przypadku zakupu wysyłkowego ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego uszkodzenia towaru, a także ryzyko opóźnień, spoczywa na spedytorze, przewoźniku lub osobie odpowiedzialnej za realizację przesyłki, jak tylko towary zostaną dostarczone do wysyłki. Jeżeli odbiór przesyłki został zaakceptowany, ma to decydujące znaczenie dla przeniesienia ryzyka. W pozostałych przypadkach do uzgodnionej akceptacji mają zastosowanie przepisy ustawowe umowy o pracę. Jeżeli wysyłka lub dostawa towaru jest opóźniona z powodu okoliczności, której przyczyną jest kupujący, ryzyko przechodzi na kupującego od dnia, w którym towary są gotowe do wysyłki, a sprzedawca poinformował kupującego, że towary są gotowe do wysyłki.

4.4 Jeśli kupujący opóźnia się z przyjęciem lub sprzedawca opóźnia dostawę z innych powodów, za które kupujący jest odpowiedzialny, sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania za wynikłe szkody, w tym dodatkowe wydatki (np. koszty magazynowania). W tym celu sprzedawca oblicza zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 0,50% ceny netto (wartości dostawy) za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia, ale łącznie nie więcej niż 5% wartości dostawy towarów objętych opóźnieniem, poczynając od okresu dostawy lub powiadomienia o gotowości do wysyłki towary. Dowody wyższej szkody przez sprzedającego pozostają nienaruszone; jednak stawka zryczałtowana ma być potrącona z innymi roszczeniami pieniężnymi. Kupujący może udowodnić, że sprzedawca nie poniósł żadnej szkody lub że szkoda była mniejsza niż powyższa stawka ryczałtowa.
 

5 Ceny i warunki płatności

5.1 W przypadku braku odmiennej umowy w poszczególnych przypadkach, aktualne ceny sprzedawcy obowiązują w momencie zawarcia umowy. Są to ceny za realizację sprzedającego, plus opakowanie i ustawowy podatek od sprzedaży.

5.2 W przypadku sprzedaży wysyłkowej, kupujący ponosi koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia transportu, o które prosi kupujący, a także wszelkie obowiązujące cła, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne.

5.3 Cena zakupu jest płatna bez potrąceń w ciągu 30 dni od wystawienia faktury oraz dostawy lub przyjęcia towarów lub świadczenia usługi, chyba że w indywidualnych przypadkach uzgodniono inaczej. W czasie opóźnienia należy zapłacić odsetki według obowiązującej ustawowej stopy procentowej; twierdzenie o dalszym uszkodzeniu przez sprzedawcę pozostaje nienaruszone.

5.4 Kupujący ma prawo do potrącenia lub zatrzymania tylko w zakresie, w jakim jego roszczenie zostało prawnie ustalone lub gdy jest bezsporne.

5.5 Jeżeli po zawarciu umowy z kupującym stanie się jasne, że roszczenie sprzedającego o zapłatę zaległych roszczeń z odpowiedniego stosunku umownego (w tym z innych indywidualnych zamówień, do których ma zastosowanie ta sama umowa ramowa) jest zagrożone z powodu niemożności wykonania przez kupującego, sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zaległych dostaw jedynie za zaliczką lub zabezpieczeniem lub do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi odmowy wykonania (w razie potrzeby po ustaleniu wcześniejszego terminu) (§ 321 Kodeksu Cywilnego).
 

6. Zastrzeżenie własności

6.1 Towary dostarczone przez sprzedającego kupującemu pozostają własnością sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty wszystkich bieżących i przyszłych roszczeń sprzedającego z tytułu umowy bazowej i wszelkich bieżących relacji biznesowych („roszczenia zabezpieczone”). Towary, a także usługi, które mają miejsce zgodnie z następującymi przepisami i są objęte zastrzeżeniem własności, zwane są dalej „towarami zastrzeżonymi”.

6.2 Kupujący jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży zastrzeżonych towarów w toku zwykłej działalności gospodarczej zgodnie z następującymi postanowieniami.

6.2.1 Przetwarzanie zastrzeżonych towarów przez kupującego odbywa się zawsze w imieniu i na rachunek sprzedającego jako producenta. Sprzedawca nabywa bezpośrednio własność lub - jeżeli przetwarzanie odbywa się z substancji kilku właścicieli lub wartość przetworzonego przedmiotu jest wyższa niż wartość towarów zastrzeżonych - współwłasność (własność częściowa) nowo utworzonego przedmiotu w stosunku wartości towarów zastrzeżonych do wartości nowego stworzenia towaru. W przypadku, gdy sprzedawca nie nabywa takiej nieruchomości, kupujący już przenosi swoją przyszłą nieruchomość lub współwłasność na sprzedawcę w stosunku określonym w zdaniu 2 na sprzedającego. Jeżeli towary podlegające zastrzeżeniu własności, są łączone z innymi przedmiotami w celu utworzenia jednego przedmiotu lub są nierozłącznie mieszane, a jeden z pozostałych przedmiotów ma być uważany za główny przedmiot, sprzedawca, o ile należy do niego główny przedmiot, przenosi współwłasność jednolitego przedmiotu na kupującego proporcjonalnie w sposób określony w zdaniu 2.

6.2.2 W przypadku odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem własności, kupujący niniejszym przenosi roszczenia wobec nabywcy na sprzedającego - w przypadku współwłasności sprzedającego towarów objętych zastrzeżeniem własności, proporcjonalnie do udziału współwłasności. To samo dotyczy innych roszczeń, które zastępują towary zastrzeżone lub powstają w inny sposób w odniesieniu do towarów zastrzeżonych, w szczególności roszczeń ubezpieczeniowych lub roszczeń deliktowych w przypadku utraty lub zniszczenia.

6.2.3 Sprzedawca nieodwołalnie upoważnia kupującego do dochodzenia roszczeń przypisanych sprzedającemu we własnym imieniu. Sprzedawca może cofnąć to upoważnienie do polecenia zapłaty tylko wtedy, gdy kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedawcy, nie wywiązuje się z płatności, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku kupującego lub jeżeli wystąpił kolejny błąd w jego działaniu. W takim przypadku sprzedawca może cofnąć autoryzację polecenia zapłaty i zażądać od nabywcy ujawnienia przypisanych roszczeń i ich dłużników, dostarczenia wszystkich informacji niezbędnych do windykacji, przekazania powiązanych dokumentów i powiadomienia dłużników (osób trzecich) o cesji.

6.3 Towary będące przedmiotem zastrzeżenia własności nie mogą być zastawione na rzecz osób trzecich ani przekazywane jako zabezpieczenie, zanim zabezpieczone roszczenia nie zostaną w pełni spłacone. Jeżeli strony trzecie uzyskają dostęp do towarów objętych zastrzeżeniem własności, w szczególności poprzez zajęcie, kupujący niezwłocznie poinformuje ich o własności sprzedawcy i poinformuje o tym sprzedawcę, aby umożliwić im dochodzenie swoich praw majątkowych.

6.4 Sprzedawca zwolni towary z zastrzeżeniem prawa własności oraz zajęte przez nie przedmioty lub roszczenia, o ile ich wartość przekroczy kwotę zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%. Wybór produktów, które zostaną następnie wydane, należy do sprzedawcy.
 

7 Gwarancja, wady materiałowe

7.1 Kupujący musi sprawdzić dostarczone towary natychmiast po dostarczeniu przez sprzedającego. Kupujący musi pisemnie powiadomić sprzedawcę o oczywistych wadach towaru, w tym o nieprawidłowościach dostawy, a także o innych wadach, które byłyby zauważalne po starannym sprawdzeniu, przy czym terminowe wysłanie powiadomienia jest wystarczające do zachowania terminu. Kupujący musi powiadomić sprzedawcę na piśmie o innych wadach towaru w ciągu siedmiu dni roboczych po ujawnieniu się wady, przy czym terminowa wysyłka powiadomienia jest wystarczająca, aby dotrzymać terminu. Jeżeli kupujący nie skontroluje w odpowiedni sposób towaru i/lub powiadomi o wadzie w odpowiednim czasie, towar zostanie uznany za zatwierdzony ze względu na wadę. Odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona w tym zakresie.

7.2 Jeśli towary i/lub usługi świadczone przez sprzedawcę są wadliwe, sprzedawca ma prawo, po dokonaniu wyboru w rozsądnym terminie, przeprowadzić późniejszą realizację przez wyeliminowanie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad lub ponowne świadczenie usługi („późniejsze wykonanie”) ,

7.3 Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia sprzedawcy czasu i możliwości niezbędnych do wykonania świadczenia uzupełniającego, w szczególności do wydania lub zwrotu odrzuconego towaru sprzedającemu na jego żądanie. Dodatkowe świadczenia nie obejmują usunięcia lub ponownej instalacji odrzuconych towarów, chyba że sprzedawca był pierwotnie zobowiązany do ich zainstalowania.

7.4 Sprzedawca ponosi koszty wymagane w celu kontroli i wykonania dodatkowych czynności, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, pod warunkiem, że towary są rzeczywiście wadliwe. Nie obejmuje to kosztów usunięcia i ponownej instalacji, pod warunkiem, że sprzedawca nie był pierwotnie zobowiązany do jego zainstalowania. Jeżeli prośba o usunięcie wad przez kupującego okaże się nieuzasadniona, sprzedawca może żądać od kupującego odszkodowania za wynikające z tego koszty.

7.5 Jeśli dodatkowe wykonanie przez sprzedającego nie powiedzie się lub jeśli sprzedający wyznaczy rozsądny termin na przejście przez dodatkowe wykonanie przez kupującego bez powodzenia, kupujący może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu. W przypadku nieznacznej wady towaru nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7.6 W przypadku wad komponentów innych producentów, których sprzedawca nie może usunąć z przyczyn licencyjnych lub faktycznych, sprzedawca, według własnego uznania, będzie dochodził roszczeń gwarancyjnych wobec producenta na rachunek kupującego lub przekaże go kupującemu. Roszczenia gwarancyjne w stosunku do sprzedawcy istnieją z tytułu takich wad na innych warunkach i zgodnie z niniejszymi OWU tylko wtedy, gdy sądowe wykonanie powyższych roszczeń wobec producenta było nieskuteczne lub, na przykład z powodu bankructwa, nie ma żadnego uzasadnienia. Na czas trwania sporu prawnego zawieszone jest ograniczenie odpowiednich roszczeń gwarancyjnych kupującego wobec sprzedawcy.

7.7 Kupujący nie ma żadnych roszczeń z tytułu wad dostarczonego towaru, jeśli kupujący zmieni dostarczony towar bez zgody sprzedawcy lub zmienił go przez osoby trzecie, co uniemożliwia lub nadmiernie utrudnia usunięcie wady. W każdym przypadku, kupujący musi ponieść dodatkowe koszty usunięcia wady.

7.8 Roszczenia kupującego o odszkodowanie i zwrot daremnych wydatków istnieją tylko zgodnie z sekcją 10.

8. Wady prawne, naruszenie praw własności przemysłowej

8.1 O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, sprzedawca gwarantuje, że towary dostarczone przez niego w kraju miejsca dostawy są wolne od wad prawnych, w szczególności wolne od praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich („prawa własności”). Jeżeli osoba trzecia zgłosi uzasadnione roszczenia wobec kupującego z powodu naruszenia praw własności przez towary dostarczone przez sprzedawcę i wykorzystane przez kupującego zgodnie z umową, sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego wyłącznie zgodnie z niniejszym punktem 8.

8.2 Jeśli towary dostarczone przez sprzedawcę naruszają prawo własności, sprzedawca uzyska prawo użytkowania danych towarów na własny koszt lub zmieni/wymieni je w taki sposób, że prawo własności nie będzie naruszone, ale towary będą nadal spełniały funkcje ustalone w umownie. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć tego w rozsądnym terminie i na rozsądnych warunkach, kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze ze strony nabywcy podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 10 niniejszych Ogólnych warunków.

8.3 Zobowiązania sprzedającego określone w punkcie 8.2 i mają uzasadnienie tylko wtedy, gdy kupujący niezwłocznie powiadomi sprzedającego na piśmie o roszczeniach zgłoszonych przez stronę trzecią, nie uzna naruszenia praw własności, a wszelkie środki obrony i negocjacje ugodowe są zastrzeżone i możliwe dla sprzedającego. Jeżeli kupujący przestaje korzystać z towarów z powodu roszczeń osób trzecich, musi zapewnić - na przykład poprzez wyraźne poinformowanie strony trzeciej - że zaprzestanie użytkowania nie oznacza uznania naruszenia praw własności.

8.4 Roszczenia kupującego z tytułu wad prawnych są wykluczone, o ile jest on odpowiedzialny za naruszenie praw majątkowych, a naruszenie praw majątkowych spowodowane jest specjalnymi wymaganiami kupującego są niemożliwe do przewidzenia przez sprzedawcę lub faktem, że towary są zmieniane przez kupującego lub osoby trzecie lub dostarczone towary były używane przez sprzedającego.


9. Ograniczenia

9.1 Termin przedawnienia roszczeń nabywcy z tytułu wad materialnych i prawnych wynosi dwa lata od momentu dostawy lub od momentu przyjęcia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo przewiduje dłuższy okres przedawnienia dla budynków i rzeczy dla budynków zgodnie z sekcją 438 (1) nr 2 Kodeksu Cywilnego. Nie ma to również wpływu na ustawowe przepisy szczególne w przypadku złośliwości ze strony sprzedawcy, nieprzestrzegania gwarancji jakości przez sprzedawcę i okresów przedawnienia określonych w ustawie o odpowiedzialności za produkt.

9.2 Terminy przedawnienia dotyczą również umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych ze strony kupującego, o ile wynikają one z wady towaru. Ponadto ustawowe terminy przedawnienia dotyczą roszczeń odszkodowawczych ze strony kupującego.

10 Odpowiedzialność za szkody

10.1 Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody - niezależnie od przyczyny prawnej - ogranicza się do umyślnego i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego zaniedbania sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkody:

a) od obrażeń ciała, życia lub zdrowia,

b) z powodu naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Wszelkie zobowiązania są niezbędne do zawarcia umowy, której wypełnienie umożliwia przede wszystkim właściwe wykonanie umowy i regularnie powołuje się na ich zgodności z wykonawcą. W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy ogranicza się do zastąpienia wynikłej szkody.
 

10.2 W przypadku odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie, obowiązek zapłaty odszkodowania za powstałą szkodę i wynikającą z tego dalszą szkodę majątkową spoczywa na sprzedającym i jest to kwota wwysokości 5 000 000 EUR na roszczenie, zgodnie z obecnym pokryciem ubezpieczenia odpowiedzialności (produktowej) sprzedającego.

10.3 Ograniczenia niniejszego punktu 10 nie mają zastosowania, jeśli sprzedawca celowo ukrył wadę lub przyjął gwarancję jakości towarów, a także roszczenia kupującego na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 

11. Postanowienia końcowe

11.1 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków mowy między sprzedającym a kupującym będą częściowo lub całkowicie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpłynie to na skuteczność, ważność i wykonalność niniejszych Ogólnych warunków. Takie nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne postanowienie należy, o ile jest to prawnie dopuszczalne, zastąpić ważnym, skutecznym i wykonalnym przepisem, który jest możliwie najbliższy ekonomicznemu znaczeniu i celowi nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia. Obowiązuje to odpowiednio, jeśli OWU lub umowa między sprzedawcą a kupującym zawiera niezamierzone luki.

11.2 W zakresie, w jakim wymagane są formy pisemne dla oświadczeń sprzedającego lub kupującego zgodnie z niniejszymi OWU, formularz tekstowy (§ 126b Kodeksu Cywilnego) jest wystarczający do spełnienia wymogu formy pisemnej.

11.3 Jedynie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) i kolizji przepisów, ma zastosowanie do tych OWU i wszystkich stosunków prawnych między kupującym a sprzedającym.

11.4 Jeżeli kupujący jest handlowcem, osobą prawną wedle prawa publicznego lub specjalnym funduszem na podstawie prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji - w tym jurysdykcji międzynarodowej - dla wszystkich sporów powstałych w związku ze stosunkiem umownym między sprzedawcą a kupującym, w tym jego zawarciem i rozwiązaniem, jest Monachium. Sprzedawca jest również uprawniony do złożenia pozwu w ogólnym miejscu jurysdykcji kupującego.